Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací obsah třída Sluníčka

Integrované bloky pro II. oddělení ( děti 4 – 6 leté )

                 

Tématický blok: BAREVNÝ PODZIM U KRAKONOŠE

1.téma : Návrat z prázdnin

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností , uvědomění si vlastního těla.

Vzdělávací nabídka: - jednoduché pracovní činnosti, sebeobsluha, hygiena, stolování, oblékání, úklid, lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), zdravotně zaměřené činnosti (dechová, relaxační, uvolňovací cvičení).

Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu,  umět stolovat, postarat se o své věci, oblékat se, svlékat, obouvat), zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (uklízet své hračky, pomůcky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle:  -  rozvoj  řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, společné diskuse, rozhovory, vyprávění podle obrázků, podle skutečnosti a vlastních zážitků, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek.

Očekávané výstupy: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a  funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: -  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

Vzdělávací nabídka: - konkrétní operace s materiálem, přímé pozorování objektů, přírodních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledků pozorování.

Očekávané výstupy: - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat , postřehovat, všímat si  (nového, změněného, chybějícího), záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí , city a vůle:

Vzdělávací cíle: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastni identity, získání sebevědomí , sebedůvěry,osobní spokojenosti).

Vzdělávací nabídka: -  spontánní hra, činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte

a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si svou samostatnost, uvědomovat si své možnosti  i limity (silnější i slabší stránky).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Vzdělávací nabídka : - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým.

Očekávané výstupy:- navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, respektovat ho a  komunikovat s ním vhodným způsobem, navazovat dětská přátelství.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

Vzdělávací nabídka: - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování, aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání lidí.

Očekávané výstupy: - pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - seznamování s prostředím a místem ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Vzdělávací nabídka: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí.

Očekávané výstupy: - orientovat se ve známém prostředí - v mateřské škole, v blízkém okolí, zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma i v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře).

 

Podtémata: Cesta vláčkem k novým kamarádům do MŠ

                   Za pohádkou do školky

                   Já a moje rodina

                   Sluníčko zapadá za hory

 

2.téma : Návštěva u Krakonoše

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, rozvoj a užívání všech smyslů.

Vzdělávací nabídka: - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení), smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní a grafické činnosti.

Očekávané výstupy: - zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  v písku), vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.), ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, barvami, tužkami, nůžkami, papírem, modelínou).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle : - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu.

Vzdělávací nabídka: - komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, přednes, recitace, dramatizace, zpěv.

Očekávané výstupy: - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách, naučit se zpaměti krátké texty, (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování), rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).

Vzdělávací nabídka: - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty, řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání možností a variant, námětové a smyslové hry, hry k procvičování paměti.

Očekávané výstupy: - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti sebeovládání, získání relativní citové samostatnosti.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení ostatních.

Očekávané výstupy: - ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s tím, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - posilování prosociálních postojů a chování k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.), rozvoj sociální citlivosti, tolerance, přizpůsobivosti.

Vzdělávací nabídka: - aktivity podporující sbližování dětí, aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.).

Očekávané výstupy: - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití  a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.).

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí.

Vzdělávací nabídka: - spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává.

Očekávané výstupy: - porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých, adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci, přirozené poznávání okolí, sledování rozmanitostí, změn v přírodě ( příroda živá, neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období).

Očekávané výstupy: - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi, všímat si změn a dění v nejbližším okolí, mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

 

Podtémata: Krakonoš a jeho zahrádka

                   Krakonoš a jeho zvířátka

 

3.téma: Podzime, podzime, už zas nosíš deště

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků.

Očekávané výstupy: - pojmenovat části těla, některé orgány, rozlišovat , co prospívá zdraví a co mu škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu pohybu  a zdravé výživy.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Vzdělávací nabídka: - artikulační, řečové hry, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, prohlížení a  „čtení“ knížek.

Očekávané výstupy: - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, projevovat zájem o knížky, poznat číslice, písmena.

Dítě a jeho psychika - poznávací schopnosti a funkce,představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků  (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem apod.), činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství) a jejich smysluplné praktické aplikaci.

Očekávané výstupy: - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře), chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu  cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.).

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - získání relativní citové samostatnosti, rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.

Vzdělávací nabídka: - činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení, estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další), cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti,  úzkosti).

Očekávané výstupy: - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, rozhodovat o svých činnostech, těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,v dětské herní skupině apod.), rozvoj kooperativních dovedností.

Vzdělávací nabídka: - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému.

Očekávané výstupy: - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp.  osobnostní odlišnosti jsou přirozené, spolupracovat s ostatními, vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.).

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj společenského i estetického vkusu, seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

Vzdělávací nabídka: - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a  nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu, aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební, a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, seznamování s tradicemi, zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí).

Očekávané výstupy: - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci co bylo zajímavé, co je zaujalo), zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, modelovat, používat barvy,  konstruovat, tvořit z papíru, z přírodnin a jiných materiálů).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Vzdělávací nabídka: - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les , louka, řeka), činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, činnosti zaměřené o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

 

Podtémata: Fičí nad Krakonošovem

                   Usínání v Krakonošově zahrádce

                   Z pohádky do pohádky

 

Tématický blok: ZIMNÍ KOUZLENÍ PANA KRAKONOŠE

1.téma : Advent na horách

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

Vzdělávací nabídka: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním, příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků.

Očekávané výstupy: - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a materiály,drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami, mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

Dítě a jeho psychika- jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností :receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - samostatný slovní projev na určité téma, artikulační, řečové, sluchové hry, hry se slovy, slovní hádanky.

Očekávané výstupy: - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci ( abeceda, čísla).

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů ( písmena , číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce).

Očekávané výstupy: - poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet , rozvíjet je a city plně prožívat.

Vzdělávací nabídka: - hry na téma rodiny, přátelství apod., sledování pohádek obohacující citový život dítěte.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.

Vzdělávací nabídka: - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých.

Očekávané výstupy: - odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje projevovat a vyjadřovat.

Vzdělávací nabídka: - různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích.

Očekávané výstupy: - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

Vzdělávací nabídka: - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc).

 

Podtémata: Krakonošovi čertíci

                   Co to voní, kdo to ví...

                   Před vánoci jeden tejden

 

2.téma: Krakonošova zahrádka pod sněhovou peřinou

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, rozvoj a vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Vzdělávací nabídka: - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, dechová, uvolňovací, relaxační cvičení ), příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků.

Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak , aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu.

Vzdělávací nabídka: - samostatný slovní projev na určité téma, přednes, recitace, dramatizace, diskuse, rozhovory, poslech čtených či vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů.

Očekávané výstupy: - vést rozhovor (naslouchat druhým,vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), chápat slovní vtip a humor, naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů,tvořivého sebevyjádření).

Vzdělávací nabídka: - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant a možností, hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii ( kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity).

Očekávané výstupy: - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „ nápady“, nalézat nová řešení nebo alternativních k běžným, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních, cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti  apod.).

Očekávané výstupy: - vyjádřit souhlas i nesouhlas říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených, či zakázaných činnostech apod., prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.

Vzdělávací nabídka: - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, aktivity podporující sbližování dětí, činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

Vzdělávací nabídka: - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry seznamují dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovní předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních činností a úkonů apod.).

Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi, pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat, chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Vzdělávací nabídka: - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období).

Očekávané výstupy: - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.).

 

Podtémata: Krakonošovi lyžníci

                   Studená je peřina, hlad má lesní rodina

                   Obloha je plná mraků, hustě sněží celý den

                   Huboval vrabčák na zimu

             Mám dvě teplé rukavičky, je to dárek od babičky

 

          

3. téma: Jak to bylo pohádko

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Vzdělávací nabídka: - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, cvičení).

Očekávané výstupy: - zachovávat správné držení těla, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu,

vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění  podle skutečnosti i podle obrazového materiálu,

podle vlastní fantazie apod.).

Očekávané výstupy: - naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,

pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu).

Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace.

Vzdělávací cíle: - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

Vzdělávací nabídka: - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity).

Očekávané výstupy: - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Vzdělávací nabídka: - estetické tvůrčí aktivity a sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte.

Očekávané výstupy: - zachytit a vyjádřit své prožitky  (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Vzdělávací nabídka: - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým.

Očekávané výstupy: - navazovat  kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,v němž dítě žije.

Vzdělávací nabídka: - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur  (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav divadelních a filmových představeních.

Očekávané výstupy: - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a hodnotit svoje zážitky (říci co bylo zajímavé, co je zaujalo).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytváření elementárního povědomí o  širším přírodním, kulturním i technické prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, výlety, vycházky do okolí.

Očekávané výstupy: - zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně.

 

 

Tematický blok: JARNÍ PROBOUZENÍ V KRAKONOŠOVĚ ZAHRÁDCE

1. téma: Jarní bublání horského potůčku

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, rozvoj a užívání všech smyslů.

Vzdělávací nabídka:- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) nelokomoční  pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (sezónní činnosti , míčové hry apod.).

Očekávané výstupy: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu  v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí).

Dítě a jeho psychika- jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchaní, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a  zpráv.

 Očekávané výstupy: - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

Dítě a jeho psychika - poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora rozvoj zájmu o učení.

Vzdělávací nabídka: - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí.

Očekávané výstupy: - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi).

Dítě a jeho psychika - sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Vzdělávací nabídka: - cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.).

Očekávané výstupy: - uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým dětem.

Vzdělávací nabídka: - aktivity podporující sbližování dětí.

Očekávané výsledky: - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

Vzdělávací nabídka: - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich  života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností.

Očekávané výsledky: - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru a jiných materiálů, z přírodnin.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá a neživá příroda, rostliny a živočichové, počasí, roční období apod.).

Očekávané výstupy: - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, spolu vytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.).

 

 

Podtéma: Jarní potůček

                 Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?

                 Roste, roste travička, rozkvete v ní kytička

                 Pozval brouček kamarádku k sousedovi na zahrádku

 

2. téma: Jarní čarování

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Vzdělávací nabídka: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem a činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním.

Očekávané výstupy: - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,  sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji a běžnými pracovními pomůckami.

Dítě a jeho psychika - jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Vzdělávací nabídka: - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen.

Očekávané výstupy: - rozlišovat některé  obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, poznat některá písmena a číslice, popř. slova.

Dítě a jeho psychika - poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - osvojení  si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci

(poznat své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit své výtvory- použít nějaký symbol).

Vzdělávací nabídka: - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, základní geometrické tvary, množství apod.).

Očekávané výstupy: - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat.

Dítě jeho psychika- sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.

Vzdělávací nabídka: - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné, příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání.

Očekávané výstupy: - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a  její dokončení.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.

Vzdělávací nabídka: - hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod..

Očekávané výstupy: - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod..

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

Vzdělávací nabídka: - aktivita přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, pravda, upřímost, otevřenost apod.) v jednání lidí.

Očekávané výstupy: - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Vzdělávací nabídka: - smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, činnosti  zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní  v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

 

 

Podtémata: Čáry, máry v dutém stromě

                    Hody, hody doprovody

                   Na tom našem dvorečku

 

3.téma: Sluníčkové pohlazení

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - uvědomění si vlastního  těla, rozvoj fyzické  i psychické zdatnosti.

Vzdělávací nabídka: - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.

Vzdělávací nabídka: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti.

Očekávané výstupy: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.

Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: -  vytváření základů pro práci s informacemi.

Vzdělávací nabídka: - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod..

Očekávané výstupy: - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího), naučit se nazpaměť krátké texty, zapamatovat si a vybavit.

Dítě a jeho psychika- sebepojetí, city, vůle.

Vzdělávací cíle: - získání relativní citové samostatnosti.

Vzdělávací nabídka: - dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu apod.).

Očekávané výstupy: - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování (zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.).

Dítě a ten druhý.

Vzdělávací cíle: - posilování prosociálního chování  ve vztahu  k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.).

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije-rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi).

Očekávané výstupy: - vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc, uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního  prostředí.

Vzdělávací nabídka: - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí  a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává.

Očekávané výstupy: - pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvíjení poctu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.

Vzdělávací nabídka: - využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice.

Očekávané výstupy: - mít  povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

 

 

Podtémata: Na zahrádce pod jabloní

                   Pampeliška maminka

                   Maminčino políbení

                   Kouzelné sluníčko

 

Tématický blok: POZNÁVÁME SVĚT

1.téma:

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení  si poznatků a dovedností  důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků.

Očekávané výstupy. – mít povědomí o významu péče  o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj  základních komunikativních dovedností.

Vzdělávací nabídka: - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů.

Očekávané výstupy: - sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popisovat situaci (skutečnou, podle obrázku).

Dítě a jeho psychika –poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevovaní apod.).

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené  k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.

Očekávané výstupy: - záměrně se soustředit na čistotu a udržovat pozornost.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí,city, vůle:

Vzdělávací cíle: - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.

Vzdělávací nabídka: - hry na téma rodiny, přátelství apod..

Očekávané výstupy: - ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.

Vzdělávací nabídka: - hry a situace, kde se dítě učí chránit svoje soukromí a bezpečí své i druhých.

Očekávané výstupy: - chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě).

 

 

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny.

Vzdělávací nabídka: - běžné každodenní setkávání s pozitivními  vzory vtahů a chování.

Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Vzdělávací nabídka: - poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc).

 

  • pobyty venku
  • výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
  • výlet do ZOO
  • sportovní odpoledne
  • slavnostní vyřazení dětí z MŠ
  • za pohádkou cestou necestou