Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací obsah třída Berušky

II. část

 

   Vzdělávací obsah

Integrované bloky pro I. oddělení (děti 3 – 5 leté)

 

Tématický blok: KOUZELNÝ MALÍŘ PODZIM

1.téma: Je konec prázdnin, těšíme se do školky

 Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: – vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu, uvědomování si vlastního těla.

Vzdělávací nabídka: - zařazování jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu prostředí; činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho základních částí.

Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se svlékat, obouvat apod.).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj základních komunikativních dovedností.

Vzdělávací nabídka: - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace.

Očekávané výstupy: - domluvit se s učitelkou i ostatními dětmi, vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity.

Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování).

Vzdělávací nabídka: - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty, námětové hry a činnosti.

Očekávané výstupy: - řešit situace, úkoly a drobné problémy, myslet kreativně. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - získávání relativní citové samostatnosti.

Vzdělávací nabídka: - spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu.

Očekávané výstupy: - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Vzdělávací nabídka: - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s dospělým i druhými dětmi, společenské hry, aktivity podporující sbližování dětí.

Očekávané výstupy: - navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem a respektovat ho; přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí.

Vzdělávací nabídka: - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy; běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování.

Očekávané výstupy: - začlenit se postupně do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky; pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle:seznamovat dítě s prostředím mateřské školy a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Vzdělávací nabídka: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm.

Očekávané výstupy: - orientovat se bezpečně v prostředí mateřské školy i v životě tohoto prostředí, zvládat běžné činnosti a požadavky v tomto prostředí na dítě kladené, zvládat jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují.

 

Podtémata: Vzpomínáme na letní sluníčko

                   Už chodím do školky

                   Kde bydlím já a moje rodina

 

 

 

2. téma: Dary podzimu

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů.

Vzdělávací nabídka: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují; smyslové a psychomotorické hry.

Očekávané výstupy: - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, zrakově rozlišovat tvary a jiné specifické znaky předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.

Vzdělávací nabídka: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry.

Očekávané výstupy: - přiměřeně k věku správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči; pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno.

Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání.

Vzdělávací nabídka: - přímé pozorování přírodních objektů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování; smyslové hry, nejrůznější činnosti na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání.

Očekávané výstupy: - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si; zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů).

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj a kultivace mravního  i estetického vnímání.

Vzdělávací nabídka: - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být úspěšné; estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, hudební, pohybové a další).

Očekávané výstupy: - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás; zachytit a vyjádřit své prožitky.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - seznamování s pravidly chování k druhému.

Vzdělávací nabídka: - sociální a interaktivní hry; kooperativní činnosti ve dvojicích či skupinách.

Očekávané výstupy: - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v mateřské škole; spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k tomuto společenství.

Vzdělávací nabídka: - různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích; aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce).

Očekávané výstupy: - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle:vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě.

Očekávané výstupy: - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

 

 Podtémata: Máme rádi ovoce

                    Chodíme na houby

                    Červená se šípek

                    Sklízí se brambory

 

3. téma: Podzim je král

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle:osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

Vzdělávací nabídka: - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení); příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků.

Očekávané výstupy: - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých; mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy; mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.

Vzdělávací nabídka: - poslech čtených pohádek a příběhů; prohlížení a „čtení“ knížek.

Očekávané výstupy: - sledovat a vyprávět příběh, pohádku; chápat slovní vtip a humor; projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).

Vzdělávací nabídka: - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity).

Očekávané výstupy: - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti sebeovládání.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání; cvičení v projevování citů (zvláště v kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, úzkosti apod.).

Očekávané výstupy:  - ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování; prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.).

Vzdělávací nabídka: - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.); hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.

Očekávané výstupy: - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit se o úkol s jiným dítětem apod., vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

Vzdělávací nabídka: - spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě; hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává.

Očekávané výstupy: - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti); chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí.

Dítě a svět:.

Vzdělávací cíle: - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Vzdělávací nabídka: - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, apod.); smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.

Očekávané výstupy: - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi; rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

 

 Podtémata: Podzimní loučení

                    Pouštíme draka

                    Počasí na podzim

                    Lísteček mi na dlaň spad

                    Podzim v lese

 

 

                                                           

 Tématický blok: KRÁLOVNA ZIMA

1. téma:  Předvánoční čas

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Vzdělávací nabídka: - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změna poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.); zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení); konstruktivní a grafické činnosti.

Očekávané výstupy: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu); ovládat dechové svalstvo; ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou apod.)

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj kultivovaného projevu.

Vzdělávací nabídka: - samostatný slovní projev (přiměřený věku) na určité téma; přednes, recitace, dramatizace, zpěv.

Očekávané výstupy: - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se); naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Vzdělávací nabídka: - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností; záměrné pozorování běžných předmětů a objektů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí; konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání odhad, porovnávání apod.); řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant.

Očekávané výstupy: - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným; přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Vzdělávací nabídka: - činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující a umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je; uvědomovat si své možnosti i limity (své silné a slabé stránky).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.).

Vzdělávací nabídka: - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému; hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

Očekávané výstupy: - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené; uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomě, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny; rozvoj společenského i estetického vkusu.

Vzdělávací nabídka: - přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, kulturní programy apod.); aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.).

Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.); vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo); vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební činnosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Vzdělávací nabídka: - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů).; poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím; hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat.

Očekávané výstupy: - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc); všímat změn a dění v nejbližším okolí; mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

 

Podtémata: Zimní usínání

             Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší ?

             Vánoce přicházejí

             Těšíme se na Ježíška

 

 

2.téma: A přišla zima bílá

Vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.

Vzdělávací nabídka: - lokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou; vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu; sladit pohyb se zpěvem.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) i jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv; vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo; hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest.

Očekávané výstupy: - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách); formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat; učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova , kterým nerozumí); popsat situaci (skutečnou, podle obrázků).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - vytváření základů pro práci s informacemi.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.); hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové); činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

Očekávané výstupy: - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost; poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; postupovat podle a učit se podle pokynů a instrukcí; naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.

Vzdělávací nabídka: - cvičení organizačních dovedností; činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních; dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích.

Očekávané výstupy: - rozhodovat o svých činnostech; vyjádřit souhlas či nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnou se podílet na zakázaných či nedovolených činnostech apod.; respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; zorganizovat hru.

Dítě a ten druhý:

 Vzdělávací cíle: - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních; rozvoj kooperativních dovedností.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě; četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem i ponaučením.

Očekávané výstupy: - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.; chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě); spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

Vzdělávací nabídka: - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu; receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének); setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě.

Očekávané výstupy: - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů);  zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami apod.;

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí; osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Vzdělávací nabídka: - praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává; kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování); praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami); ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry).

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí; pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.).

 

 Podtémata: Sněhová vločka

                    Sněhulák je bílý pán

                    Ptáčci v zimě

                    Teple se oblékáme

                    Leden, leden, přikryl vodu ledem

 

3. téma: Pohádky pro zimní čas

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle:osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich aktivitě; osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí; činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Očekávané výstupy: - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce apod.); pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem; zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní.

Vzdělávací nabídka: - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen; činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika).

Očekávané výstupy: - rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.), porozumění jejich významu i jejich komunikativní funkci; sledovat očima zleva doprava; poznat některá písmena a číslice.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce); hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru i v rovině; činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, základní geometrické tvary, množství apod.).

Očekávané výstupy: - chápat základní matematické a číselné pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, poznat více, méně, stejně, první, poslední apod.); chápat prostorové pojmy (nahoře, dole, za, pod,  nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, zítra, ráno večer), orientovat se v prostoru i v rovině.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

Vzdělávací nabídka: - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte; hry na téma rodina, přátelství apod.; výlety do okolí; činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti city, vlastnosti dané věkem) a v čem jsou si podobni.

Očekávané výstupy: - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje pokroky; prožívat radost ze zvládnutého a poznaného; vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení; uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí; být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými.

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světe zvířat) – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi); hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých.

Očekávané výstupy: - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná; bránit se projevům násilí jiného dítěte, v případě potřeby požádat druhého o pomoc..

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije; vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Vzdělávací nabídka: - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.).

Očekávané výstupy: - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;  vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení; porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých;  dodržovat pravidla her a jiných činností; uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - poznávání jiných kultur.

Vzdělávací nabídka: - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií; využívání přirozených podnětů a situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice.

Očekávané výstupy: - mít povědomí o širším společenském, přírodním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek.

 

 Podtémata: Pohádkové korálky

              Jede, jede mašinka

              Zvířátka v pohádce

 

4. téma: Máme rádi zvířata

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Vzdělávací nabídka : - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti,míčové hry apod.

Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného

Vzdělávací nabídka: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti.

Očekávané výstupy: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).

Vzdělávací nabídka: - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání,odhad, porovnávání apod.).

Očekávané výstupy: - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city,vůle

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

Vzdělávací nabídka: - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání.

Očekávané výstupy: - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Vzdělávací nabídka: - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.).

Očekávané výstupy: - spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

Vzdělávací nabídka: - receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének).

Očekávané výstupy: - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Vzdělávací nabídka: - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií. Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.

Očekávané výstupy: - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

 

Podtémata: Myšičko, myš, pojď ke mně blíž

                   Veverka Čiperka

 

Tématický blok: VESELÉ, STRAKATÉ A VOŇAVÉ JARO

1.téma: Předjaří

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.

Vzdělávací nabídka: - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení).

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - prohlížení a čtení knížek.

Očekávané výstupy: - domluvit se slovy i gesty, improvizovat.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.).

Vzdělávací nabídka: - přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování.

Očekávané výstupy: - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer ,jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

Vzdělávací nabídka: - výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.).

Očekávané výstupy: - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Vzdělávací nabídka: - hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

Očekávané výstupy: - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

Vzdělávací nabídka: - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy.

Očekávané výstupy: - dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Vzdělávací nabídka: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety.

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

 

Podtémata: Kam mizí sníh

                   Poslové jara

                   Hry na jaře

                   Příroda se probouzí

 

 

 

2. téma: Svátky jara

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.

Vzdělávací nabídka: - jednoduché pracovní a sebe-obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Vzdělávací nabídka: - přednes, recitace, dramatizace, zpěv.

Očekávané výstupy: - naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

Vzdělávací nabídka: - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí.

Očekávané výstupy: - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího).

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti).

Vzdělávací nabídka: - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu.

Očekávané výstupy: - zachytit vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.).

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.).

Vzdělávací nabídka: - sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy.

Očekávané výstupy: - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - rozvoj společenského i estetického vkusu.

Vzdělávací nabídka: - různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích.

Očekávané výstupy: - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).

 

 

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Vzdělávací nabídka: - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů).

Očekávané výstupy: - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí).

 

Podtémata: Hody, hody, doprovody

                   Svátek mé maminky

 

3. téma: Přišlo jaro

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů

Vzdělávací nabídka: - smyslové a psychomotorické hry.

Očekávané výstupy: - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.).

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a kultivovaného projevu.

Vzdělávací nabídka: - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest.

Očekávané výstupy: - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech.

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla).

Vzdělávací nabídka: - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.

Očekávané výstupy: - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi).

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti sebeovládání.

Vzdělávací nabídka: - estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další).

Očekávané výstupy: - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.).

Vzdělávací nabídka: - hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.

Očekávané výstupy: - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

Vzdělávací nabídka: - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování.

Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělým i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.).

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

Vzdělávací nabídka: - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období).

Očekávané výstupy: - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

 

Podtémata: Jaro už je tu.

                   Travička zelená

                   Zvířátka a jejich mláďátka

                  Jaro na zahrádce

                  Všechno kvete a voní

                  Zahrajeme si na motýly

                  Kde se vzaly, tu se vzaly pampelišky v trávníčku

 

4. téma: Těšíme se na léto

Dítě a jeho tělo:

Vzdělávací cíle: - uvědomění si vlastního těla

Vzdělávací nabídka: - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeh částí

Očekávané výstupy: - zachovávat správné držení těla

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:

Vzdělávací cíle: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Vzdělávací nabídka: - samostatný slovní projev na určité téma.

Očekávané výstupy: - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí).

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

Vzdělávací cíle: - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Vzdělávací nabídka: - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty.

Očekávané výstupy: - řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady.

Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:

Vzdělávací cíle: - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Vzdělávací nabídka: - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte.

Očekávané výstupy: - rozhodovat o svých činnostech

Dítě a ten druhý:

Vzdělávací cíle: - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Vzdělávací nabídka: - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým.

Očekávané výstupy: - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.

Dítě a společnost:

Vzdělávací cíle: - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí.

Vzdělávací nabídka: - setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě.

Očekávané výstupy: - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

Dítě a svět:

Vzdělávací cíle: - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: - praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami).

Očekávané výstupy: - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.

 

Podtémata: Jedeme na výlet do zoo

                   Dáváme na sebe pozor

                   Kdo bydlí na louce

                   Hop do vody, do vodičky