Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ DOBA

 

Pondělí – pátek:  6:30 – 16:00

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Pedagogický personál:

Švandová Vlasta


Šablaturová Zdeňka


Kobrová Marie

Hrubá Eva


 

Provozní personál:

Ivana Špidlenová - vedoucí ŠJ 
Jitka Dudychová - domovnice, uklizečka
Simona Kloudová - kuchařka 

  

Provoz MŠ: Po – Pá 6.30 – 16.00

 

 Počet tříd:

1. třída Berušek (děti 2 – 4 leté)

2. třída Sluníček (děti 4 – 6 (7) leté)

 

 

 

Režimové požadavky:

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání:Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Ředitel školy stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v dohodě se zřizovatelem. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Ukončení předškolního vzdělávání: ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: a) se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, c) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Scházení dětí: doporučená doba příchodu dětí do MŠ je 6.30 – 8.00 hod. (po dohodě s učitelkami kdykoliv během dne). Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předá ráno dítě osobně učitelce ve třídě. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Vyzvedávání dětí: doporučená doba k vyzvedávání dětí z MŠ je v časech: po obědě 12.30 – 13.00, odpoledne 14.45 – 16.00 ( po dohodě s učitelkami kdykoliv během dne). Učitelka je povinna předat dítě zákonnému zástupci nebo jiné osobě, kterou zákonný zástupce určí. V tomto případě podepíše Zmocnění k odvádění dítěte u třídní učitelky. Toto Zmocnění může mít i dlouhodobou platnost. Učitelka zodpovídá za dítě od okamžiku převzetí od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby do okamžiku předání zákonnému zástupci, či jiné pověřené osobě.

 

 Spontánní hra:

Je dominantní činností dětí do doby řízené činnosti (6.30 – 8.45), při pobytu venku(10.00 – 12.00) a při odpolední zájmově činnosti (14.30 – 16.00).

Řízená činnost:

Hlavní řízená činnost je dětem nabízena v čase 8.45 – 10.00. Tyto činnosti jsou prováděny podle Školního vzdělávacího programu, do kterého lze nahlédnout u třídních učitelek.

Zájmové aktivity:

Jsou zařazovány v dopoledních hodinách dle organizačního rozvrhu.

Sledování televize:

Není zařazeno do programu MŠ – pouze ve vyjímečných případech (např. nepříznivé počasí).

Pohybové aktivity:

Podmínky: každá třída je vybavena cvičebním nářadím a pomůckami, školní zahrada.

Druhy pohybových aktivit:

- spontánní pohybové aktivity v hernách

řízené pohybové aktivity (každý den ranní cvičení, 1x týdně TV s využitím nářadí a náčiní)

při pobytu venku – s využitím pohybových pomůcek pro venkovní využití ( míčové hry, tříkolky apod.)

předplavecký výcvik

lyžování, jízda na klouzákách – podle sněhových podmínek

Pobyt venku:

Je zařazován do programu dle klimatických podmínek v době od 10.00 – do 12.00 hod. Po celý rok jsou zařazovány tématické vycházky.

Odpočinek, spánek: v době 12.30 – 14.30

-lehátka jsou ukládána v určeném úložném prostoru, jsou označena značkami, pyžama jsou pověšena na ramínku na zvláštním věšáku

-lůžkoviny jsou převlékány pravidelně 1x za měsíc nebo dle potřeby okamžitě

Stravování:

Otázky týkající se stravování řeší rodiče s vedoucí školní jídelny

Dopolední svačina:

-je podávána v době 9.00 – 9.30

-děti mají své stálé místo u stolečku, samy provádějí úklid nádobí na vozík

Oběd:

- probíhá v době 12.00 – 12.30. Žádné z dětí nemusí jíst jídlo, které nemá rádo.

Může pouze ochutnat a pak odmítnout. Děti jsou vedeny ke kulturnímu chování u stolu.Úklid nádobí po obědě provádějí děti samy na připravený vozík.

Odpolední svačina:

-je podávána v době 14.30 – 14.45

Pitný režim:

Děti mají po celý den připravenou konvici s nápojem a hrnečky na jedno použití. Děti se obsluhují samy nebo požádají učitelku. Učitelka během dne dohlíží na to, aby děti měly dostatek tekutin.

Otužování:

Provozní i pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek větrání během dne. Dbají na přiměřenou míru oblečení dětí při pobytu v MŠ i venku. Do programu je zařazen předplavecký výcvik a koupání v bazénu na zahradě. Pobyt venku je zařazován při každém počasí (pouze mimo extrémní klimatické podmínky)

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ

Předem naplánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ (dovolená, návštěva u babičky apod.) zákonný zástupce dítěte zapíše do k tomuto určenému sešitu umístěnému na chodbě. V případě nečekané nepřítomnosti dítěte v MŠ důvod nepřítomnosti ohlásí zákonný zástupce dítěte na telefonním čísle 481 59 11 08 (školní jídelna), 481 59 10 28 (třída), SMS na čísle 604 847 008 nebo e-mailem na jms@zsjnj.cz a to vždy do 8.00 hodin.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne příslušného kalendářního měsíce. Plátce uhradí úplatu v hotovosti třídním učitelkám.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přivýdělek

(Lenka, 18. 3. 2013 10:45)

Zdarec. Nedávno vznikla ojedinělá metoda, jak vydělat peníze - jak pro ženy, tak pro pány. Vydělávám si takto bez práce už nějaký čas a je to až neuvěřitelné :-) Milionářku to ze mě sice neudělá, ale když to jde, tak toho využívám na maximum. Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz